شبیه سازی پدیده شار گرمای بحرانی در یک قلب راکتور نوعی در حضور شبکه نگهدارنده

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0