طراحی مفهومی آرایه آشکارسازی به منظور تشخیص مکان چشمه رادیوایزوتوپی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
چکیده
کلیدواژه ها