تحلیل پایداری مدل فیزیکی مرتبه دوم جابجایی عمودی پلاسمای توکامک دماوند
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها