تخمین جرم موثر کوارکهای up و down با استفاده از نتایج تجربی خواص مغناطیسی هستهها در مدل کوارکی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0