واپاشی آلفازا در مدل جامع هستهای برای هسته های فوق سنگین و محاسبه نیمه عمر آنها

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0