حالت های ایزومری و تأثیر نیروی جفت شدگی بر آنها در هسته Hf871

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها