تخمین توان ایستانندگی و برد یونها با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و کد SRIM

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (650.63 K)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0