مدلسازی رفتار ترمومکانیکی میله ی سوخت نیروگاه اتمی بوشهر در سیکل اول پس از راه اندازی به وسیله کد 3-FRAPCON

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0