بررسی پراکنش زیستی رادیو داروی Lu-DOTATOC177 درموش های مبتلا به تومورهای ادنوکارسینومای سینه
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (730.56 K)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0