طراحی و پیاده سازی الگوریتم اختلال مرتبه اول وزن شده با شار الحاقی به روش مونت کارلو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
کلیدواژه ها
0