تولید رادیوایزوتوپ ید-131 در شرکت پارس ایزوتوپ از طریق بمباران نوترونی تلور-131 با استفاده از سیستم تصعید جدید

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0