تعیین پارامترهای نوترونیکی راکتور 1000-VVER با سوخت حلقوی وخنک شوندگی از داخل وخارج با غلظت های مختلف نانوسیال آلومینا به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0