محاسبات پارامتر نوترونی در اثر مصرف سوخت ) برن آپ ( در یک راکتور زیر بحرانی ALMR واداشته با شتاب دهنده الکترونی جهت تبدیل هسته ای محصولات شکافت با عمر بالا

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0