مطالعه اثر افزودن نوترون بر انحنای سد همجوشی با استفاده از نسخه های مختلف پتانسیل مجاورت

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها