اندازهگیری اورانیوم و میزان ناخالصیهای فلزی موثر در کنترل کیفیت سوخت در نمونههای مختلف سنگ معدن اورانیوم با استفاده از روش طیفسنجی فلوئورسانس اشعه ایکس

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0