مقایسه خصوصیات دوزیمتریک اپلیکاتورهای استاندارد و Beam Shaper مورد استفاده در رادیوتراپی حین عمل توسط باریکه الکترون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0