بررسی میزان آب سنگین موجود در یک نمونه با استفاده از روش طیف سنجی FTIR و مقایسه آن با نتایج شبیه سازی شده توسط نرم افزار SPARTAN

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0