تاثیر pH محلول بر میزان جذبزیستی اورانیم از محلول آبی با استفاده از بیوجاذب ترکیبی Pseudomonas putida تثبیت شده

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0