بررسی عوامل موثر بر تولید مولد درون تنی دیسپرسیوم - هلمیوم و هلمیوم-611 بدون حامل اضافه (NCA) با استفاده از راکتور تحقیقاتی تهران
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (471.67 K)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0