بررسی عوامل موثر بر تولید مولد درون تنی دیسپرسیوم - هلمیوم و هلمیوم-611 بدون حامل اضافه (NCA) با استفاده از راکتور تحقیقاتی تهران

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0