سلولهای باکتریایی Pseudomonas putida تثبیتشده درون ماتریس کیتوزان: یک بیوجاذب ترکیبی مناسب برای جذبزیستی اورانیم از محلولهای آبی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0