طراحی و تحلیل عملکرد مکانیزم شکست اثر سیفونی جهت جلوگیری از وقوع LOCA در راکتورهای نوع استخری

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0