امکان سنجی تولید رادیوایزوپ های 192-Lu-177 ، Sm-153 ، Ir و 32-P به روش فعال سازی نوترونی در راکتور تحقیقاتی تهران
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (755.54 K)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0