امکان سنجی تولید رادیوایزوپ های 192-Lu-177 ، Sm-153 ، Ir و 32-P به روش فعال سازی نوترونی در راکتور تحقیقاتی تهران

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0