ارزیابی قابلیت استفاده از راکتور مینیاتوری با سوخت غنای پایین U3Si2-Al جهت درمان با MCNP توسط کد BNCT

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها