واپاشی بتازایی ایزوبارهای هیپروهسته 0? و محاسبه انرژی بستگی هیپرون 0? در هسته

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0