بررسی مدل جسم متخلخل در تحلیل ترموهیدرولیکی مولد بخار نیروگاه هستهای بوشهر بکمک دینامیک سیالات محاسباتی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0