بهینه سازی فاکتورهای موثر در تولید رادیونوکلید Lu177 به صورت بدون حامل اضافه شده با استفاده از روش کروماتوگرافی استخراجی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0