بررسی پخش اتمسفری تشعشعات پرتوزای در سناریوی عملکرد عادی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از نرم افزار HYSPLIT

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (523.34 K)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0