حل هامیلتونین هسته ??????????????با استفاده از تقارن جبری گروهSO(6)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0