استخراج منحنی های کالیبراسیون ابزار گاما-گاما در سنجش چگالی برای تصحیح اثر گل حفاری

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0