محاسبه تنش و کرنش پلاستیک در زمان تماس قرص و غلاف سوخت تحت بار دمایی به روش تفاضل محدود

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها