بررسی میکروساختاری پوشش کاربید تیتانیم ایجاد شده بر روی فولاد فریتی مورد استفاده در گداخت هستهای به روش پلاسما اسپری
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (799.06 K)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0