آنالیز سیستماتیک ارتفاع سد همجوشی با بکارگیری نسخههای مختلف نیروی اسکریم در فرمالیزم نیمه کلاسیکی چگالی انرژی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0