محاسبهی و آنالیز پارامترهای نوترونی و سینتیکی راکتور مینیاتوری اصفهان )MNSR( با استفاده از روش های برازش شیب، اختلال، مونتکارلو و مقایسه نتایج با مقادیر مرجع

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0