حذف رادیونوکلوئیدهای مزاحم در پسمانهای هستهای به کمک نانوتیتانیای اصلاح شده، مطالعات سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک فرایند و بررسی اثر نسبت مولی اصلاحکننده به نانوتیتانیا در فرایند جذب

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها