ارزیابی بازههای انرژی قابل استفاده در اصلاح پراکندگی تصاویر SPECT به روش سه بازه انرژی با تقریب مثلثی : یک مطالعه شبیه سازی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها