ارزیابی بازههای انرژی قابل استفاده در اصلاح پراکندگی تصاویر SPECT به روش سه بازه انرژی با تقریب مثلثی : یک مطالعه شبیه سازی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها