مطالع? رفتار گذار معادلات سنتیک نقطه ای شش گروهی در حضور راکتیویت? دمای پسخور به کمک روش نمای لیاپانوف

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0