طراحی و شبیه سازی ستون افساینده ولتاش یک نمونه اولیه شتاب دهنده الکترون keV022 از نوع داینامیترون با جریان باریکهmA 51 برای کاربردهای صنعتی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0