مقایسه عملکرد میکرو و نانوکامپوزیت برپایه پلی اتیلن سنگین حاوی میکرو و نانوصفحات نیترید بور با هدف حفاظ سازی نوترون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0