مقایسه عملکرد میکرو و نانوکامپوزیت برپایه پلی اتیلن سنگین حاوی میکرو و نانوصفحات نیترید بور با هدف حفاظ سازی نوترون
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (450.64 K)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0