طراحی ، شبیه سازی و مقایسه دو نوع جمع کننده پرتوان در باند VHF برای تقویت کننده های ترانسیستوری مورد نیاز شتابدهنده سیکلوترون MeV 10

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0