تاثیر کپسوله کردن لیگاند باز شیف در ساختار نانو کلینوپتیلولیت طبیعی در بهبود جذب یون استرانسیوم از فاز آبی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0