تاثیر کپسوله کردن لیگاند باز شیف در ساختار نانو کلینوپتیلولیت طبیعی در بهبود جذب یون استرانسیوم از فاز آبی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (425.99 K)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0