طراحی حفاظ تیروئید و بررسی اثر آن بر دز رسیده به ارگان های حساس ناحیه سر و گردن در رادیوگرافی پانورامیک با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0