بهبود عملکرد ابزار اندازهگیری همزمان تخلخل نوترونی و تعیین نسبت کربن به اکسیژن با استفاده از آشکارساز لانتانیوم برومید لایه نشانی شده با بور به جای آشکارساز سدیم یدید

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0