پیش بینی پاسخ یک سیستم تصویربرداری ایکس پس پراکنده به آزمونهای استاندارد کیفیت تصویر با استفاده از شبیهسازی MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (369.88 K)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0