ساخت و بررسی خواص ترمولومینسانس نانوذرات LiF آلائیده شده با ناخالصی دیسپروسیوم Dy

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0