بررسی سطح مقطع برکنی نوترون از ایزوتوپ های هالوی کربن فرد C15-19 در برخورد با برلیوم با استفاده از مدل سر بر و تعمیم یافته آن

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0