مطالعه برهمکنش کائون-دوترون در تکانه GeV/c1 با استفاده از روش فدیف مری،
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (451.64 K)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0