مقایسه ذرات تنگستن و مولیبدن دی سولفید) 2MoS ( در پایه پلی اولفین الاستومربه عنوان حفاظ اشعه گامای کم انرژی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (336.02 K)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0