مقایسه اثر ناهمگنی های استخوان و هوا بر توزیع دز چشمه کلینیکی Cf252 در براکی تراپی نوترونی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0