سنتز نانو ساختارهای هنیزین سولفات آلاییذه با دیسپرسیوم با دو روش هختلف و بررسی خواص ترمولومینسانس آن ها در پرتودهی گاما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0