ارزیابی توزیع دز چشمه کلینیکی Cf252 در حضور بور و گادلینیوم در براکی تراپی نوترونی با استفاده از روش مونت کارلو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0